Arviokirjat

Palveluihimme kuuluu myös virallisten arviokirjojen laadinta asunto-osakkeista sekä kiinteistöistä. Asunto-osakkeen kirjallinen hinta-arviokirja maksaa 350 euroa ja kiinteistön 450 euroa. Hintoihin ei lisätä muita kuluja, vaan hinnat sisältävät arvonlisäveron sekä kaikki tarvittavat asiakirjakulut.

Kiin­teis­tön ar­vioi­ja pe­reh­tyy koh­tee­seen ja sen hin­taan vai­kut­ta­viin te­ki­jöi­hin. Ar­vio­kir­jas­sa on sel­vi­tet­ty käy­tet­ty ar­vioin­ti­me­ne­tel­mä ja se, mi­hin ar­vion lop­pu­tu­los pe­rus­tuu. Ar­vio­ta laa­dit­taes­sa on otet­tu huo­mioon kohteen markkinatekijät sekä ar­vioidaan koh­teen käy­pä hin­ta.

Arviokirjan käyttö

Arviokirja pyydetään useimmin vakuutusyhtiön tai  rahoituslaitoksen (pankin) pyynnöstä, kun halutaan esimerkiksi määrittää asunnon vakuusarvoa lainaa nostettaessa. Arviokirjaa tarvitaan myös monesti kuolinpesän jakamisen yhteydessä perukirjan laatimisen tueksi.